PRIVACY POLICY

Fysio-en Manuele Therapie Vizio hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysio- en Manuele Therapie Vizio houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt het volgende met zich mee:

 • Uw persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens voor administratieve doeleinden, communicatie over de verleende opdracht of dienst en het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht of dienst.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Voor deze doeleinden kan Fysio- en Manuele Therapie Vizio de volgende persoonsgegevens van U vragen: voornaam/voorletters/tussenvoegsel/achternaam/ID-nummer/BSN-nummer/woonadres/woonplaats/e-mailadres/mobiel en-of vast telefoonnummer/geslacht en verzekeringsgegevens.
 • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht heeft om een deel van de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.  Dit deel van uw gegevens kan door U worden doorgegeven aan een andere organisatie (recht van dataportabiliteit).  Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze in het EPD te wijzigen. Op te vragen gegevens uit het medisch dossier zijn: persoonsgegevens/gegevens verstrekt door het gebruik van een meetinstrument/gegevens verstrekt door het gebruik van een vragenlijst en gegevens die voortkomen uit observatie.
 • Alle aanvullingen en rectificaties worden door Fysio- en Manuele Therapie Vizio aan andere ontvangers van betreffende persoonsgegevens doorgegeven. U geeft hier toestemming voor en wordt op de hoogte gebracht als dit gebeurt.
 • Uw persoonsgegevens worden gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar opgeslagen.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. De bewaarde gegevens worden door Fysio- en Manuele Therapie Vizio binnen drie maanden uit het patiëntendossier vernietigd, na een daartoe verstrekkend verzoek van de patiënt.
 • Bij verwijderen van uw persoonlijke gegevens volgt Fysio- en Manuele Therapie Vizio de wettelijke verplichting van de WGBO, welke een bewaarverplichting van 15 jaar heeft.
 • Bij afwijzing van een verzoek tot gegevensverwijdering wordt U hierover schriftelijk geïnformeerd.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Voor het gebruiken en verwerken van de persoonsgegevens van kinderen tot 16 jaar heeft de praktijk schriftelijk toestemming nodig van een van de ouders (verzorger of wettelijke vertegenwoordiger). Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. 
 • De zorgverzekeraars verlangen van ons dat wij bij onze cliënten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Hiervoor kan uw e-mailadres na uw laatste behandeling doorgegeven worden aan Qualiview. U geeft hiervoor toestemming aan uw behandelaar. 
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

WGBO

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een fysiotherapeut een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst.

 

Rechten

De WGBO regelt:

• recht op informatie over de medische situatie

• toestemming voor een medische behandeling

• inzage in het medisch dossier

• recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)

• recht op vrije artsenkeuze

• vertegenwoordiging van patiënten die niet zelf kunnen beslissen

 

Plichten

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen. De patiënt moet zo veel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen.

Meer info: http://hulpgids.nl/recht/wettelijke-regelingen/wet-op-de-geneeskundige-behandelingsovereenkomst-(wgbo).html

 

 

Werkwijze

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de centrale richtlijnen Fysiotherapie van het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Bij het KNGF zijn alle aangesloten fysiotherapeuten geregistreerd in een register. Het KNGF bewaakt de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg d.m.v. bijscholing, congressen e.d.

 

Al onze medewerkers staan geregistreerd in dit kwaliteitsregister. Zie www.defysiotherapeut.com.

De rechten en plichten van onze patiënten zijn vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut-patiënt van het KNGF/NPCF. Zie ook www.kngf.nl.

 

Uw persoonlijke gegevens worden vastgelegd in ons computersysteem conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). In de WBP zijn de grondslagen opgenomen waarop het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens is toegestaan. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de naleving van deze wet.

 

Op al uw medische gegevens is het privacy reglement van toepassing.

Download
Privacy Policy PDF
Privacy Policy Fysiotherapie Vizio.pdf
Adobe Acrobat document 22.3 KB